Národní obrození

Autor: Jakub Raida <jakub.raida(at)seznam.cz>, Téma: Psychologické Drama, Vydáno dne: 13. 09. 2007

První fáze.Vlivem porakoušťování a poněmčování po porážce na Bílé hoře došel stav v českých kotlinách až do takové katastrofické míry, že čeština byla téměř zapomenuta, smísila se s němčinou, v malých zlomích přežívala na venkově a pro měšťáky bylo mluvit česky asi na stejné úrovni, jako hovořit vulgárně.

Nebyl to však jen jazyk, který upadal, neb v jazyku je skryta větší síla, než je mnoho lidí ochotno připustit. Ztrátou jazyka ztráceli jsme i národní hrdost, osobitost a celkově národ. Neboť co jiného nás v době, kdy jsme byli jen součástí jiného státu, vymezovalo od ostatních, když ne řeč? Zahyne-li jazyk, zahynou Češi.

Naštěstí se v té době aktivně do boje o českou svébytnost, zapojily velké a moudré osobnosti tehdejšího vědecky-kulturního světa.

První národní buditelé přišli do světa, kde čeština téměř již neexistovala, nemohli tedy začít přímo díly na úrovni, ba mnohdy nemohli začít ani česky, v první fázi, takzvané obranné, tedy šlo spíš o to, ne češtinu vytáhnout do výšin, ale prozatím ji hlavně vytáhnout z hlubiny. Mnohá díla tétoo doby vznikala v jazyce německém či v latině, obhajovala však češtinu, za jejíž správný základ si vzala jazyk z doby veleslavínské. Rovněž se rozvíjel zvýšený zájem o české dějiny, z nichž nejvíce byla pozvedána doba Husitství, neboť tehdy poprvé a naposledy, byli jsme my vskutku vojensky nejmocnějším národem celého světa (snad až na Mongoly, kteří měli zrovna dobu úpadku, ale přesto jejich miliónové armádě bychom se zřejmě neubránili).

Již před přelomem století byla vydána první česká učebnice matematiky (S. Vydra), byla vydávána starší díla, třeba Balbínova Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého (díky F. M. Pelcla), vznikají i nová díla podobného ražení, např. od K. I. Tháma.

Sílí české novinářství a nakladatelství, nejznámějším vydavatel je zřejmě majitel České expedice Václav M. Kramerius, který vydával mnoho jednodušších děl starších dob, čímž dostával češtinu i mezi prostší vrstvy lidu.

Již v této době se však objevují první rozpory v jednotě obroditelů, šlo především o vleklý spor mezi zastánci sylabismu a sylabotonismu (spor mezi Thámovci a Puchmajerovci), po vyřešení tohoto sporu další spor, tentokrát mezi příznivci sylabotonismu a časomíry (Dobrovský versus Palacký).

Slavný epos Slávy dcera (sláva nejen sláva, ale i slávia, tedy slovanství) napsal Jan Kollár, velmi silně cítící nacionalista. Celkové vyznění básně bylo podobné dílu Taras Bulba - totiž že národ je víc než láska, což je snad jediný z bodů národních idejí, se kterým nemůžu v žádném případě být ztotožněn, stejně jako nejsem ztotožněn se zabíjením ve jménu státu, není-li to nutné. Nicméně je zde znát, že jsme se národní hrdosti učili u Rusů, kteří ji vskutku mají hodně.

Dalším znakem tohoto panslavistického (všeslovanského) smýšlení je třeba dílo F. L. Čelakovského - Ohlasy písní českých a Ohlasy písní Ruských + různé balady ze všech koutů slovanských. Jedná se zřejmě o jednoho z prvních zástupců řad sběratelů ústní lidové slovesnosti (a ti byli podle mě snad ještě důležitější než spisovatelé učených esejí, neboť co si pamatují dodnes stařenky? Čapkovo vysoce hodnotné Marsyas, nebo jen "zábavného" Vodníka?).

Přesto se však pomalu velkým neduhem této fáze NO stalo to, že českost převládla nad kvalitou. Čili vycházely různé odpadovité básně, jejichž úrovni se v zahraničí vysmívali, hlavně že však byly česky. Velkým odpůrcem toho byl později K. H. Borovský, který říkal "česky ano, ale tak, ať se za češtinu nemusíme stydět!". Ale Borovský byl až později, toho nyní zas opustím.

Do první části NO zařadím ještě J. Dobrovského, nesmírně moudrého člověka, který sice dílo napsal v němčině či latině, vydáváním různých slovníků, mluvnic a rozprav o češtině pozvedl slavistiku na obor hodný zabývání se. Jeho velkým přínosem je také prosazení toho nejlepšího metrického systému pro českou poezii a to sice sylabotonie, neboli přízvučnosti slabik. Proti němu stál například Palacký jako zástupce časomíry, kterou jsou psána např. latinská díla, ale pro český jazyk se nehodí.

Dalším "slovníkářem" byl později třeba J. Jungmann, který ovšem nebyl úplně bezchybný, byl zastáncem časomíry a při vytváření nových slov příliš používal skládání, které není pro češtinu přirozené.

František Palacký byl nejen jazykovědcem, ale také politikem, dalo by se dokonce říct že po určitou dobu i českým vůdcem, neboť právě on byl pozván do Německa na jednání o nové tváři nového německého státu jako zástupce Čechů. Tehdy Palacký do Německa sice nedojel, ale odeslal tam dopis, v němž definoval svou vizi austroslavismu (nadvlády Rakouska, dlaší jeho mínus vedle časomíry), ale na druhou stranu požadoval svébytnost jednotlivých národů pod Rakouskem. Nutno ještě podotknout že Palacký byl zřejmě génius, znal 11 jazyků a vypráví se, že měl neuvěřitelnou paměť.

Dalším sporem bylo zda po Husově vzoru "ctít pravdu" nebo "v zájmu vyšších cílu tvořit iluze" - konkrétně šlo o falešné rukopisy, které měly na jedné straně pozvednout českou hrdost, na druhé straně šlo však např. o podvod. Dobrovský byl proti nim a jako jediný dokázal téměř každý rukopis na základě jazykové analýzy odhalit, proto s vydáváním dalších rukopisů čekali, až Dobrovský zemřel.