Vývojová psychologie

Autor: Jakub Raida <jakub.raida(at)seznam.cz>, Téma: Psychologie, Vydáno dne: 10. 09. 2007

OntogenezeOntogeneze z hlediska chování a prožívání; zjednoduššeno na úroveň středoškolského doprovodného učebního materiálu.Vývojová psychologie

Zkoumá složitý proces vývoje psychických jevů (stavů, procesů, vlastností) od početí do smrti.

Poznámka: Schválně jsem uváděl míry v královských jednotkách, protože mi přišly takové osobnější. Takže jedna libra je asi půl kila, jeden palec asi tři cenťáky, jeden kámen asi šest kilo a jedna stopa asi tři decimetry.

Ontogenetická vývoj člověka v průběhu života
Pedopsychologie zabývá se etapou dětství
Adolescence dospívání
Adultopsychologie dospělost
Gerontopsychologie stáří

Dělíme je pro správné zvolení metod a postupů při práci s určitou skupinou

Metody: dva přístupy

Podélný ptáme se stejných lidí v průběhu času (náročné na čas)
Příčný nepřímo, jedno datum, různě staří jedinci

Duševní vývoj je proces psychických změn, který se uskutečňuje v čase

Probíhá kvalitativní změna zánik starých vlastností a znaků, které již ztratily význam (uchopovací reflex, vývoj řeči) a vznik nových vlastností a znaků v jednotlivých vývojových etapách a kvantitativní změna - přeměna množství (poměr mezi emocionalitou a racionalitou se v etapách mění)

Obecné rysy

Socializace pochycování společenských norem (pudy –> rozum)
Individualizace stávání se sám sebou, roste vnitřní nezávislost
Změny vlastností ustupují (mění se) staré, vznikají nové

Činitelé

Biologičtí vrozené vloh, vnitřní předpoklady pro vývoj psychiky (nervová soustava, hormonální činnosti, růst, zralost…)
Činitelé vnějšího prostředí přírodní, materiální podmínky, sociální vztahy…
Výchova záměrné působení na jedince jehož cílem je vytváření vědomostí, dovedností, návyků, vlastností osobnosti (doma, škola…)
Vlastní aktivní činnost člověk rozvíjí své vědomosti, dovednosti

Zákonitosti       

Nerovnoměrnost vývojového tempa
Stadiálnost žádnou vývojovou etapu nelze přeskočit
Harmoničnost osobnost se rozvíjí jako celek
Nepřetržitost

Prenatální období (do 270 až 280 dnů)

Před narozením, nitroděložní vývoj
Problematické je zjišťování informací o tomto období
Ve 3. týdnu začíná bít srdce, pohlaví se dá rozlišit ve 4. měsíci
Formuje se postoj, dokáže vnímat

Novorozenecké období (do 28 dnů až 2 měsíců)

NovorozenecUchopovací reflex (záhy mizí)
Průměrně 88 až 123 uncí; okolo 20 palců délky
Spí až 20 hodin denně (72000 vteřin)
Hlasový projev: křik [úúúúáááááááááárrrrrrrrrggggggggghhhhhhhhhh!!!!!]

Kojenecké (do 1 roku)

KojenecPrudký vývoj
Na konci 1. roku mají 22 liber; 30 palců
Potřebuje jídlo, pití, hru, komunikaci, lásku, uznání – podmínkou vývoje je zabezpečení základních potřeb dítěte biologické a psychické
Ve 3 měsících reaguje na přítomnost dospělého člověka
Kolem 5 až 6 měsíce rozlišují známé a neznám lidi a prostředí, začíná proces učení (mučení)
Kolem 9 až 12 měsíce začíná žárlit
Pláč – hladu, strachu, lítosti, hněvu, bolesti

Batolivé (do 3 let)

Mladší batolivé (do 2 let)

BatoleTělesný vývoj se zpomaluje (26 až 30 liber); růst zubů, delší bdění, důležitý režim, návyky
Na konci 2. roku cca 300 slov, věty 2 až 3 slovy, řeč zaostává za pochopením (koktavost)
Bezpečně pozná známé lidi
Období kolem konce 2. roku – fáze prvního vzdoru

Starší batolivé (do 3 let)

Batole SmileSpánek 12 až 13 hodin; dokáže se samo najíst, zvládne samoobslužné činnosti (oblékání, nakrmení…)
Nedokáže ovládat své čity – reaguje prudce
Uvědomuje si samo sebe; trvá fáze prvního vzdoru
Nevyjasněné vnímání času, vzdálenosti; paměť krátkodobá – intenzivní zážitky
Slovní zásoba – až 1000 slov

Předškolní

Před&amp;scaron;koln&amp;iacute; VěkNejklidnější období, od 3 let do nástupu do školy
Po 4. roce vyhranění jedné ruky – lateralita
Vznikají dětské konfabulace = vymyšleniny (dětské lži) – vznikají spojováním minulosti a přítomnosti, fantazie
Asi 3500 slov – mluví; záměrná paměť kolem 5. roku života
Identifikace s pohlavím
Egoismus; cit vlastnictví; mají radost z prvenství
Uvědomuje si, co má a co nemá dělat, ale ještě se podle toho nedokáže řídit
Výtvarné projevy – bezobsažné čmárání (1,5 roku), obsažné čmárání (do 3 let), znaková kresba (od 3 let), kolem 4. roku kresby lidských postav

Mladší školní věk (do 10 až 11 roku)

Nižší stupeň základní školy

Dítě dosáhne tohoto období v momentě, kdy dosáhne školní zralosti
Nezralost se projevuje větší dráždivostí, emoční labilitou a snadnější unaveností dítěte

&amp;Scaron;kol&amp;aacute;kVýznam vstupu dítěte do školy

Škola rozvíjí poznání dítěte (rozšiřuje jeho vědomosti, dovednosti), vlastnosti osobnosti (zájmy, charakter, city), změny v oblasti socializace – změna postavení dítěte v rodině

Školní šok

Projevuje se u dětí nezralých, které přesto vstoupily do školy
Projevuje se únavou, nevolností (koktání, nechutenství, zvracení, bolesti hlavy, břicha…)

 

Růst se zpomaluje, štíhlé tělo; rostou druhé zuby; rozvíjí se motorika
Vnímání času se začíná zpřesňovat, nechápe dlouhá časová období, vymýšlí si odpovědi na otázky, začíná přemýšlet i o abstraktních pojmech
Pozitivně vnímá pohybovou aktivitu
City jsou stálejší
Svět dospělých se pro ně stává vzorem, do 3. třídy je učitel větší autorita než rodič, pak je začnou kritizovat
Kamarádství většinou v rámci jednoho pohlaví, krátkodobá, spory netrvají dlouho
Zájmy – krátkodobé, přelétavé, vášnivé, v momentě, kdy jim něco nejde opouští cíl – dítě je málo vytrvalé

Střední školní věk (do 15 let)

Prepuberta (do 13 roku)

V náznacích za začínají objevovat změny, rychlý růst (hl. končetin) – trvá i v pubertě
Sebepozorování, sebehodnocení, duševní neklid
Děvčata a kluci si přestávají být lhostejní
Uvolňují se vztahy mezi rodiči a dětmi

Puberť&amp;aacute;ciPuberta (do 15 roku)

Rychlý, nerovnoměrný růst
Dotvářejí se prvotní pohlavní znaky; chlapci – mutace
Málo odolní vůči duševním i tělesným zátěžím
Snadnější vzrušivost, nespokojenost
Smyslové vnímání dosahuje vrcholu
Obrovské první lásky; myšlení – abstraktní
Dokáží řešit problémy, dedukovat…
Snaží se osamostatnit písemný projev
Velká obrazotvornost, která se projevuje hlavně v bdělém snění – to je když jenom tak sedím v lavici, čumím doblba a vesele ignoruji, co učitel říká (představy dobrodružného nebo erotického charakteru – například: Jsem nadupaný černoch, který při své procházce žhavou savanou holou pěstí pobije padesát lidožravých démonů, zachrání celý vlak bílých krasavic, postaví vesmírnou loď, odletí do vesmíru a tam se bude oddávat zvrhlým orgiím)
Spíše introvertní zaměření; vzrůstá zájem o problematiku sexu
Číty výrazně ovlivňují chování
Začíná si vytvářet vlastní názory; snaha působit dospěle
Nejpřirozenější vztah je kamarádství – začíná omezovat vztahy s rodiči
Kamarádství velmi důvěrná – zvl. u dívek, zklamání bere tragicky, kamarádství založeno na stejných (nebo opačných) zájmech a postojích
Vytváří party, gangy
Krize rodičovské autority – děti hledají chyby a pozorují
Konflikty s rodiči – pubescenti jednají emotivně
Uvolnění emocionální vazby
Starší školní věk (do 20 let)

AdolescentiAdolescence

Na konci tohoto období je člověk samostatně myslící a dokáže zodpovědně jednat
Biologicky zralý – připravený na založení rodiny
Připraven na konkrétní zaměstnání nebo studium
Na konci tohoto období typicky mužský nebo ženský vzhled, zastavuje se růst
Velká pozornost je věnovaná vzhledu
V diskuzích se projevuje bystrost, houževnatost

Mladý člověk je schopen korigovat své nesprávné názory
Mají své morální zásady a kupodivu i přemýšlejí
Smysl života
Vytvářejí si ideály (Ježíš, Mohamed, Mike Shinoda, Heinlein, Arnold Schwarzenegger)
K rodičům úcta
Pevnější, trvalejší, důvěrnější přátelství, vytváří se parta (začíná menší, vzniká většinou náhodně) pak partnerství, milostné vztahy, typické častější střídání partnerům, pravá láska – hluboký cit založený na přátelství

Dospěl&amp;yacute;Dospělost (do 65 let)

Největší vývojové období
Období práce, rodinného života a výchovy dětí
Zkušenosti a dovednosti
Dokončen růst
Funkční zdatnost
Schopen vřadit se do společnosti

Ranná dospělost (do 30 let)

Vstup do manželství
Profesionalizace v zaměstnání; uvážlivý, realistický pohled na svět, vyhraněný charakter

Životní stabilizace (do 45 let)

Období klidu, vyrovnanosti, stability
Po psychické stránce člověk výkonný, začíná ale slábnout paměť

St&amp;aacute;ř&amp;iacute;Starší dospělý věk (do 65 let)

Začíná docházet ke zpomalování životních funkcí, úbytku životní energie (to samozřejmě není Šónův problém...)
Paměť slábne; měli by být shovívaví
Problémy s dospělými dětmi
Partnerské problémy spojené s tím, že děti opouštějí domov
Může přijít smrt partnera
Začínají myslet na svou smrt
Stáří (do nekonečna a ještě dál…)
Charakteristické involuční znaky (zánik a úbytek životních sil)
Věda GERONTOLOGIE

Poznámka k těmto teoriím: Všechny pozbývají platnosti v případě, že byl jedinec vychován mezi opicemi (no, snad až na ten duševní neklid…)